Skip to main content

This job has expired

Building Standards Technical Manager

Recruiter
Welsh Government
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Salary: £53,440 - £63,900
Closing date
12 Jun 2023

View more

Job (Function)
Health & Safety
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Building Standards Technical Manager

Salary: £53,440 - £63,900

Closing date: 12/06/2023

Location: This role is Pan Wales however occasional travel to the Cardiff and Merthyr Tydfil offices is required. Colleagues are expected to work from a blend of locations, including working at home, as required. The agreed office location will be the designated place of work and any remote or home working arrangement does not constitute a change to your designated place of work or contractual terms and conditions

The post offers an exciting opportunity to be involved in the development and implementation of Welsh Government policy for buildings in Wales.  The role will include management of a team of specialists responsible for technical aspects of the Building Safety Act, the Building Act 1984/ Building Regulations 2010 and statutory guidance. 

Applicants should hold a recognised construction professional qualification e.g. a registered architect, chartered engineer or chartered building control surveyor or equivalent and  significant post qualification experience.

Further details about the post are at:

Link to WG recruitment page

Rheolwr Technegol Safonau Adeiladu

Cyflog: £53,440 - £63,900

Dyddiad cau: 12/06/2023

Lleoliad: Mae’r rôl hon dros Gymru gyfan fodd bynnag, bydd angen teithio i swyddfeydd yng Nghaerdydd a Merthyr Tudful o bryd i’w gilydd. Disgwylir i gydweithwyr weithio o gyfuniad o leoliadau, gan gynnwys rhywfaint o amser yn gweithio gartref, yn ôl y gofyn. Y lleoliad y cytunir arno o ran swyddfa fydd y man gwaith dynodedig ac nid yw unrhyw drefniant gweithio o bell neu weithio gartref yn golygu bod eich man gwaith dynodedig yn newid nac ychwaith fod telerau ac amodau eich contract yn newid.

Mae'r swydd yn cynnig cyfle cyffrous i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer adeiladau yng Nghymru. Bydd y rôl yn cynnwys rheoli tîm o arbenigwyr sy'n gyfrifol am yr agweddau technegol ar y Ddeddf Diogelwch Adeiladau, Deddf Adeiladu 1984/Rheoliadau Adeiladu 2010 a chanllawiau statudol.

Dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig ym maes adeiladu e.e. pensaer cofrestredig, peiriannydd siartredig neu syrfëwr rheoli adeiladau siartredig neu gymhwyster cyfatebol. Dylai hefyd feddu ar gryn brofiad ar ôl ennill cymwysterau.  

Mae rhagor o fanylion am y swydd i’w gweld yma:

Dolen i dudalen recriwtio LlC

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert