Skip to main content

This job has expired

Head of Building Regulations Policy

Recruiter
Welsh Government
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Salary: £67,100 - £76,990
Closing date
12 Jun 2023

View more

Job (Function)
Health & Safety
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Building Regulations Policy

Salary: £67,100 - £76,990

Location: This role is Pan Wales however occasional travel to the Cardiff and Merthyr Tydfil offices is required. Colleagues are expected to work from a blend of locations, including working at home, as required. The agreed office location will be the designated place of work and any remote or home working arrangement does not constitute a change to your designated place of work or contractual terms and conditions.

Closing date: 12/06/2023

The post offers an exciting opportunity to be involved in the development and implementation of Welsh Government policy for buildings in Wales.  The role will include management of a team responsible for the implementation of the Building Safety Act, the Building Act 1984/ Building Regulations 2010 and statutory guidance.  In addition, the post holder will contribute to existing stock decarbonisation and other Welsh Government environmental and climate change policies and programmes.

Following the Grenfell tragedy and subsequent 2018 Hackitt ‘Building a Safer Future report’ review of building safety, Welsh Ministers have embarked on a fundamental programme of change intended to deliver a building control system to ensure public confidence in the way higher risk buildings are designed, constructed and occupied in Wales.

The role will be responsible for a team of specialist, policy and administrative staff dealing with construction policy.   Applicants should hold a recognised construction professional qualification e.g. a registered architect, chartered engineer or chartered building control surveyor or equivalent.

Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu

Ystod y cyflog: £67,100 - £76,990

Lleoliad: Mae’r rôl hon dros Gymru gyfan fodd bynnag, bydd angen teithio i swyddfeydd yng Nghaerdydd a Merthyr Tudful o bryd i’w gilydd. Disgwylir i gydweithwyr weithio o gyfuniad o leoliadau, gan gynnwys rhywfaint o amser yn gweithio gartref, yn ôl y gofyn. Y lleoliad y cytunir arno o ran swyddfa fydd y man gwaith dynodedig ac nid yw unrhyw drefniant gweithio o bell neu weithio gartref yn golygu bod eich man gwaith dynodedig yn newid nac ychwaith fod telerau ac amodau eich contract yn newid.

Dyddiadc au: 12/06/2023

Mae'r swydd yn cynnig cyfle cyffrous i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer adeiladau yng Nghymru. Bydd y rôl yn cynnwys rheoli tîm sy'n gyfrifol am weithredu'r Ddeddf Diogelwch Adeiladau, Deddf Adeiladu 1984/Rheoliadau Adeiladu 2010 a chanllawiau statudol. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu hefyd at ddatgarboneiddio’r stoc presennol ac at bolisïau a rhaglenni eraill Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd a newid hinsawdd.

Ar ôl trychineb Grenfell a’r adolygiad o ddiogelwch adeiladau yn adroddiad Hackitt, 'Building a Safer Future' 2018, mae Gweinidogion Cymru wedi dechrau ar raglen sylfaenol o newid gyda'r bwriad o ddarparu system reoli adeiladu a fydd yn sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y ffordd y mae adeiladau risg uwch yn cael eu dylunio, eu hadeiladu a'u meddiannu yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am dîm o staff arbenigol, staff polisi a staff gweinyddol sy'n ymdrin â pholisi adeiladu. Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig ym maes adeiladu e.e. pensaer cofrestredig, peiriannydd siartredig neu syrfëwr rheoli adeiladau siartredig neu gymhwyster cyfatebol.

 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert